top of page

Privacy

Feelixx, praktijk voor psychosociale therapie, respecteert en waarborgt de privacy van cliënten. Zij zorg dat alle persoonlijke informatie die door de cliënt wordt verstrekt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld wordt.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Feelixx voor iedere cliënt een dossier aanlegt. Dit is wettelijk verplicht vanuit de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Het dossier bevat aantekeningen over de cliënt m.b.t. de gezondheidssituatie, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en eventuele onderzoeken.

.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals door WGBO wordt vereist, 20 jaar bewaard. De cliënt kan de gegevens altijd inzien, aanvullen of corrigeren. Mocht de cliënt niet willen dat persoonlijke gegevens digitaal bewaard worden, wordt gekeken naar een andere mogelijkheid. De cliënt kan dit te allen tijden bespreekbaar maken.

.

Daarnaast kan het voorkomen dat Feelixx gegevens opneemt in het dossier die zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts. Dit gebeurt alleen als deze gegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling. Feelixx kan deze gegevens alleen opvragen na expliciete toestemming van de client.

 

Feelixx waarborgt de privacy door:

  • zorgvuldig om te gaan met alle persoonlijke en medische gegevens.

  • zorg te dragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens. Alleen de therapeut heeft toegang tot de gegevens van cliënten. Dossiers zijn met een wachtwoord beveiligd. Er wordt één keer per maand een back-up van de gegevens gemaakt op een externe harde schijf die niet in de praktijk wordt bewaard.

  • de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) in acht te nemen.

 

De gegevens kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt.

  • Voor het gebruik van waarneming, tijdens de afwezigheid van de therapeut of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden. Dit gaat om naam, adres, woonplaats, geboortedatum, datum van behandeling met een korte omschrijving en de kosten van het consult.

 

Privacy website
Op de website is een contactformulier waarbij gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om een vraag te kunnen versturen en behandelen. Deze gegevens, worden bewaard zo lang als nodig is voor de afhandeling daarvan.

bottom of page