top of page

Algemene voorwaarden

Indien cliënt na het intakegesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze overeenkomst wordt op schrift vastgelegd.


De overeenkomst is tweeledig;

  1. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

  2. De therapeut en de cliënt komen overeen dat de behandeling betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen.

De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:

  1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn of zullen worden afgesproken;

  2. Cliënt geeft aan, mondeling en bevestigt daarna schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;

  3. De therapeut geeft aan, mondeling en bevestigt daarna schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven als:

  • De cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit de overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt;

  • De therapeut van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt (verder) te begeleiden. Wel kan de therapeut doorverwijzen naar een collega waar de problematiek behandeld kan worden.

 

Financiën

Afspraken die om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden, dienen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is Feelixx, praktijk voor psychosociale therapie gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

 

De door Feelixx aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

 

Ieder jaar kan per 1 januari een tariefsverhoging plaats vinden. Deze wordt minstens 1 maand van tevoren aangekondigd.

 

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt. Het eventueel uitblijven van vergoeding heeft nooit een opschortende werking op de betalingsverplichting van de cliënt. Meer informatie over vergoedingsmogelijkheden is hier te vinden.

 

Bij niet betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

bottom of page